L’SME S’ADREÇA AL CONSELLER PERE ARAGONÈS PER CONSULTAR L’ESTAT DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DE LA LLEI 11/2020

by | abr. 19, 2021 | COMUNICATS ALTRES

El Sindicat de Mossos d’Esquadra ha enviat un escrit registrat al Conseller d’Economia i Hisenda en funcions, Pere Aragonès, per conèixer en quin estat de tràmit es troba l’aplicació de l’increment retributiu de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021.

La Llei, del 30 de desembre, recull en el seu article 18.2 que: “En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.”

Després de gairebé quatre mesos des de l’aprovació de la Llei, encara no es disposa d’informació sobre en quin moment es farà efectiu a la nòmina l’esmentat increment retributiu. Cal recordar que aquest augment ha d’aplicar-se amb data d’efectes 1 de gener de 2021 i que, per tant, en el moment en què es faci efectiu, s’haurà de realitzar amb caràcter retroactiu des d’aquesta data.