Especialització del Grup Regional de Motos

by | oct. 31, 2023 | COMUNICATS USC

Adrecem escrit a SGRH sol·licitant el Nivell 2 per l’esmentat grup Regional.

Des d’aquestes organitzacions sindicals fa molts anys que reclamem que els efectius del Grup Regional de Motos passin a formar part del nivell 2 d’especialització, donat que fan tasques pròpies i necessiten una formació específica i habilitació respecte a permís de conducció de motocicletes per desenvolupar les seves funcions. El seu model de servei està essencialment orientat a la prevenció, la capacitat de resposta ràpida, la proximitat amb les víctimes i  l’expertesa professional.

En aquest sentit, l’estructura organitzativa del Decret 57/2023, de 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia, avala la nostra petició. L’article 21, corresponent a l’Àrea Regional de Seguretat Ciutadana, Proximitat i Atenció a les Víctimes, contempla que els efectius d’aquesta Àrea “Actuar com a suport de les àrees bàsiques policials en funcions pròpies de seguretat ciutadana, en les regions policials que escaigui”.

Precisament, aquesta és exactament la funció principal que desenvolupa aquest grup. Per tant, caldria que el Grup Regional de Motos passés a dependre directament de l’Àrea Regional de Seguretat, Proximitat i Atenció a les Víctimes, extrem que aniria associat a formar part del nivell II d’especialització.

El Grup Regional de Motos sempre ha estat cabdal per fer front a les necessitats operatives d’una ciutat tan complexa com Barcelona i no ha obtingut mai el reconeixement que es mereix (encara no disposen de plaça creada a la RLT, extrem que ja vam sol·licitar l’any 2022  i del qual no hem obtingut resposta).

Així mateix, cal recordar que no és una opinió aïllada nostra: anteriorment, diferents Caps de la RPMB ja van instar  a què es reconegués el Nivell II pel GRM.

El fet que actuïn com a suport regional amb habilitats pròpies, conjuntament amb un grau més elevat de perillositat laboral, ens obliga a sol·licitar que els efectius d’aquest grup, siguin reconeguts i reconegudes acord a les seves funcions.

SAP-SME Junts, serem millors!