Nota sobre detalls de les convocatòries de concurs oposició següents:

Concurs oposició de l’especialitat de protecció de persones i béns (PPB):

 • Des de la finalització del curs d’especialització i fins el 4 de maig – retorn a la destinació d’origen.
 • 5 de maig – INICI DEL PERÍODE DE PRÀCTIQUES a la destinació assignada en el concurs oposició (veure diligència de la comissió de valoració que es publicarà demà).

Oferiment de l’especialitat de protecció de persones i béns (PPB):

 • 4 de maig – es deixaran sense efectes les comissions de serveis/ adscripcions provisionals de les persones que es van incorporar provisionalment a les ARRO, que no hagin obtingut destinació en el concurs oposició, per tal que el 5 de maig retornin a la destinació d’origen.

Concurs oposició de la categoria de mosso/a de l’especialitat de trànsit:

 • 27 d’abril – finalització del curs d’especialització i reincorporació a la destinació d’origen el dia 28 d’abril.
 • Resolució parcial per les persones exemptes de la fase d’oposició:
  • 13 de maig – data prevista de publicació en el DOGC.
  • 17 de maig – data prevista de cessament en la destinació d’origen i, a partir del 18 de maig, incorporació a la destinació assignada en el concurs oposició, d’acord amb períodes possessoris si hi ha canvi de localitat.
 • 18 de maig – data prevista d’INICI DEL PERÍODE DE PRÀCTIQUES, en comissió de serveis/adscripció provisional, a la destinació assignada en el concurs oposició.

Oferiment de les categories de caporal/a i mosso/a de l’especialitat de trànsit a destinacions de la RPPO

 • 18 de maig – data prevista d’incorporació, en comissió de serveis/ adscripció provisional.