Mal estat dels vehicles destinats a trasllats de detinguts de l’ARIC

by | nov. 11, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL, COMUNICATS USC

Adrecem escrit a la Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral i el Subdirector general d’Administració i Serveis (DGP)

01. – Antecedents

En data 01/06/2023 es va rebre resposta a la consulta  realitzada anteriorment a la Cap d’Administració de la Regió Policial de Barcelona, en referència al mal estat de les furgonetes  que s’utilitzen per realitzar els trasllats de l’ARIC. En aquell moment se’ns va informar que els vehicles no es poden reparar o reposar les peces degut a la seva obsolescència, es a dir, a la manca de peces que provenen de les adaptacions dels mateixos. En data 25 d’octubre del 2023 els delegats del SAP-SME-FEPOL vam comprovar el mal estat dels vehicles destinats a l’ARIC. Més concretament 9 unitats.

Els diferents vehicles que presenten problemes son els CME 1539, CME 1542, CME 1545, CME 1758, CME 1762, CME 1763, CME 1765, CME 1709 i CME 1764. Tots ells degut a factors de manteniment, conservació, utilització i obsolescència.

02. – Normativa de referència

 • Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals, art. 14
 • RD. 1215/1997 utilització d’equips de treball.
 • RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
 • Directiva Marc Europea 89/391 CEE de 12 de juny de 1989.
 • Manual de reformes de vehicles, revisió setena de 01/11/22 del Ministeri d’Indústria .
 • Directiva Europea 74/60 CEE.
 • Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l’Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d’Estat Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015).

03. – Problemàtiques i risc que suposen el vehicles en mal estat.              

Els actuals vehicles presenten tot un seguit de problemes relacionats amb la seva manca de manteniment, desgast, ús i obsolescència com ja hem manifestat.

En primer lloc; bona part d’aquests vehicles tenen desperfectes degut al seu ús continuat que afecten a la seguretat de les persones que els utilitzen, peces despreses, cablejat sense protegir,  cinturons de seguretat que no recullen, etc…

En segon lloc, tots aquests vehicles present problemes de manca de manteniment i desgast, es pot veure que els seients estan desgastats i en molt mal estat, volants amb l’acabat sense protecció, terres sense moqueta, etc…

En tercer lloc; aspectes relacionats amb la manca de seguretat viaria. Alguns vehicles presenten desperfectes exteriors on els hi manquen miralls, el pont no funciona, no han fet la ITV, no emeten senyals acústiques, etc…

En quart lloc; obsolescència dels vehicles. Tal hi com va manifesta la Cap d’Administració les empreses responsables o a les que s’encarrega el manteniment del vehicles, moltes vegades no poden fer front a la reparació, ja que, no disposen de les peces que provenen de les adaptacions, fet que demostra la manca d’actualització d’aquests vehicles.

04. – Conclusions

Un cop vist el mal estat dels vehicles de trasllats considerem que:

 • Aquests vehicles no donen garanties de seguretat pel que fa al Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l’Interior, ja que alguns no tenen capacitat motriu ni senyalització adequada.
 • Poden generar problemes viaris i accidents degut a la manca de senyalització (pont) manca de senyals acústiques, miralls, cinturons de seguretat en mal estat, manca d’ITV, etc…
 • Poden generar caigudes, contactes elèctrics, talls, cops, etc. per les peces que hi ha en l’interior despreses, cablejat sense recollir, ensopegades amb moquetes despreses, etc…
 • Es tracta clarament de vehicles obsolets que cal substituir de forma immediata.
 • Recordar, que aquests vehicles, han de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores del CME, i la de les persones custodiades fins als jutjats.

Per aquests fets, que hem sol·licitat, que amb màxima celeritat es faci la substitució d’aquests vehicles, o bé que deixin de circular per evitar problemes majors.  

També hem exposat, que en el cas que ens ocupa, donem per informat el Departament d’Interior d’aquests fets. En cas de no adoptar les mesures oportunes informarem a la Inspecció de Treball.

SAP-SME Junts, serem millors!