TRIBUNAL QUALIFICADOR

Convocatòria per promoció interna, mitjançant concurs oposició, per cobrir 133 places de la categoria de sergent/a de l’escala intermèdia del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 47/20).

De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquest tribunal reunit en sessió de  data 3.5.2021,

ACORDA:

Aprovar i fer pública:

–      Hora:     11:00 h

l’andana de l’estació de tren de Parets del Vallès (línia de rodalies R3)

L’obertura de portes de l’ISPC es farà de les 09:30 hores fins les 10:45 hores. Us demanem que accediu a l’ISPC al més aviat possible per tal d’evitar aglomeracions a l’última hora.

Un cop a l’ISPC, les persones convocades s’han d’adreçar a les zones d’espera previstes per a cada edifici i esperar davant del rètol corresponent a la seva aula, esperar en fila i mantenir en tot moment la distància de seguretat (1,5 metres entre persones):

L’accés de les persones participants a les aules dels diferents edificis de realització de la prova serà controlat i seqüenciat per una persona de l’organització amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i respectar la distància de seguretat.

Per a la realització de la prova les persones convocades han de portar:

Les persones convocades per a la realització de la prova s’han d’identificar mitjançant la presentació de la targeta d’identitat professional (TIP), del DNI, del passaport o del permís de conduir, originals. La manca de presentació d’aquesta documentació determina l’exclusió de la persona participant de la convocatòria.

La prova tindrà una durada com a màxim d’1 hora i 30 minuts.

Per a realitzar-la es podran utilitzar com a màxim 3 fulles per davant i per darrera. Els criteris de correcció de la prova són els següents:

puntuació mínima de 15 punts.

de l’opositor/a.

l’equip i de les tasques)

accions, correcció lingüística, ús adequat del llenguatge i el registre…)

implicats, comunica correctament als superiors jeràrquics…)

D’acord amb la base 4.17 de la convocatòria, les persones participants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats seran excloses de la convocatòria.

Amb aquesta publicació es donen per contestades les al·legacions presentades contra la llista provisional de valoració de mèrits de la fase de concurs.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant de la secretària general del Departament d’Interior, en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació.

SI  PRECISES  DE   MÉS INFORMACIÓ  AL  RESPECTE,

CONTACTA   AMB  EL TEU   DELEGAT/DA  DEL SME