COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra

Núm. de registre de la convocatòria 120/20

De conformitat amb les bases de la convocatòria, aquesta comissió reunida en sessió de 4.5.2021,

ACORDA

Aprovar i fer públiques:

  1. La llista de resultats de la segona part del curs d’especialització, previst a la base 6.4 de la convocatòria.
  2. La llista de les persones participants convocades a la realització de la segona part de la fase de pràctiques, prevista a la base 6.5 de la convocatòria, d’acord amb la informació següent:
    1. Data d’inici: 18 de maig de 2021
    1. Hora: 9:00 h
    1. Lloc: El lloc de treball obtingut en l’assignació provisional.

Els criteris d’avaluació de la fase de pràctiques.

  • La llista de persones participants exemptes de realitzar la fase de pràctiques, prevista a la base 6.5 i proposades per a la resolució parcial de la convocatòria.

Proposar a la secretària general del Departament d’Interior, la resolució parcial d’aquesta convocatòria i la seva publicació al DOGC el proper 13 de maig de 2021.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la secretària general del Departament d’Interior en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva publicació.

           SI REQUERIU DE MÉS INFORMACIÓ AL RESPECTE

CONTACTEU AMB EL RESPECTIU DELEGAT/DA DEL SME

Criteris de valoració de la 2a part de la fase de pràctiques del concurs oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit, de la categoria de mosso/a del cos de Mossos d’Esquadra (Convocatòria 120/20)

1      Introducció

En data 24 de gener de 2020 es va publicar la resolució INT/104/2020, de 21 de gener, per la qual es convocava concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 120/20).

Les bases d’aquesta convocatòria recullen, al punt 6.5, la fase de pràctiques, on s’estableix:

“La fase de pràctiques consta de dues parts obligatòries, avaluables i selectives.”

“6.5.2 Es convoquen per a la realització de la segona part de la fase de pràctiques les persones participants que hagin obtingut la qualificació d’apte en la segona part del curs d’especialització o n’hagin quedat exemptes.

Per a la realització de la segona part de la fase de pràctiques, les persones participants seran adscrites, de forma provisional o en comissió de serveis, als llocs de treball que hagin obtingut en l’assignació provisional, descrita a la base 6.3.

La durada de la segona part de la fase de pràctiques és de cinc mesos com a màxim amb una presència mínima real de servei de 500 hores.

La qualificació de la segona part de la fase de pràctiques és d’apte o no apte d’acord amb els criteris de valoració prèviament aprovats i publicats per la comissió de valoració. Per superar-la, les persones participants han d’obtenir la qualificació d’apte.”

2      Segona part fase de pràctiques

La segona part de la fase de pràctiques començarà el dia 18 de maig de 2021 i finalitzarà el dia

17 d’octubre de 2021, per tal de realitzar el mínim de 500 hores estipulades com a pràctiques.

3      Acta de valoració

Per avaluar aquesta fase de pràctiques caldrà formalitzar una acta individual de valoració en suport paper de 20 ítems, que conformen un seguit de factors que descriuen comportaments, actituds i aptituds de la persona aspirant. Cada ítem té 4 possibles respostes, de les quals se n’ha d’escollir una.

S’afegeix també un ítem 21, d’obligat compliment, on s’ha de fer constar com desenvolupen les tasques les persones aspirants a l’especialitat. Aquelles actes que no continguin redactat en aquesta pregunta, es retornaran als avaluadors.

Evidentment, el redactat de l’ítem 21, malgrat no tingui una puntuació establerta, cal que sigui coherent amb les respostes atorgades a la mateixa acta de valoració. En cas de contradicció es demanarà un informe ampliador i serà la comissió de valoració qui decidirà si la persona aspirant és apte/a o no apte/a.

4      Avaluació i qualificació

La puntuació màxima que es pot aconseguir a l’acta de valoració és de 60 punts i la mínima és 0. Segons les bases del concurs oposició, la qualificació del període de pràctiques serà d’apte/a o no apte/a, per poder superar-lo cal obtenir la qualificació d’apte/a

Per obtenir la qualificació d’apte/a, s’haurà d’obtenir una puntuació mínima de 30 punts. Davant d’una puntuació inferior als 30 punts en l’acta de valoració es sol·licitarà al servei on s’avalua als aspirants a l’especialitat un informe ampliador.

En cas que es doni alguna de les situacions recollides en el dos paràgrafs anteriors, la comissió de valoració podrà determinar realitzar una entrevista de seguiment a la persona avaluada.

Si una persona aspirant causa baixa mèdica durant les pràctiques i no arriba a les hores mínimes per ser avaluada la comissió de valoració decidirà si se li ajornen les pràctiques fins que pugui continuar-les una vegada obtingui l’alta mèdica o si es considera no apte.

Cada avaluador/a disposarà d’un manual que li ha de permetre efectuar una valoració sense distorsions i ajustada a la realitat.