REUNIÓ GRUP TREBALL HORARIS I CONCILIACIÓ 18 febrer 2022

by | febr. 18, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

Aquest divendres 18 de febrer les organitzacions sindicals i l’Administració hem tingut reunió en la qual s’ha tractat de les noves instruccions de vacances i AP’s.

VACANCES. Esmenes presentades per l’SME:

• Garanties, en canvi, de quadrant o escamot: Cal fer coincidir el moment de sol·licitud de vacances amb què l’agent ja sàpiga a quin escamot i quadrant estarà el següent any policial. S’ha d’establir una garantia per tal que una vegada demanades les vacances, no et canviïn el quadrant o escamot al qual estàs.

• Canviar Període estiu: Actualment, s’estableix el període d’estiu entre l’últim dilluns del mes de maig i el primer diumenge del mes d’octubre.
L’SME manifestem que el període d’estiu ha de ser de mitjans juny a mitjans setembre, generant una coincidència quasi totalitària amb les vacances escolars. Totes les persones treballadores del cos de mossos haurien de tenir el dret de disposar de vacances en període d’estiu real i no com ara.
Per fer això possible, caldria incrementar el percentatge de persones que poguessin fer vacances, situant la ràtio percentual actual del 80/20 al 70/30.
A la resta d’unitats ara situades al 70/30, així com resta de llocs de treball no sotmesos a torns arribar al 60/40.

• Empat puntuació: En cas d’empat en la puntuació final entre persones de la mateixa categoria, té preferència la de major antiguitat en la categoria i, en cas d’igualtat, la preferència es determina segons l’ordre de promoció d’accés al cos. Entre persones de diferents categories, té preferència la de major antiguitat a la unitat i, en cas d’igualtat, la preferència es determina segons l’ordre de promoció d’accés al cos.
Considerem que el sistema de desempat establert, en una primera ocasió és correcte. No obstant això, en cas d’empats reiterats entre persones, fa que no sigui igualitari i caldria establir una alternança entre aquestes.

• Canvi destinació: Les vacances es respectaran quan el canvi de destinació sigui obligatori. No es consideren canvis obligatoris els resultants de processos selectius, llevat que la participació hi sigui obligatòria.
No obstant això, quan el canvi de destinació impliqui una modificació de l’horari, s’ha de fixar nou període de vacances, de forma que el nombre d’hores de vacances s’ajusti al nou horari de treball de forma proporcional al temps treballat en el nou destí.
L’SME manifestem que no és just i que cal canviar el fet que quan participes en un concurs voluntàriament, o oferiment o comissió de servei, etc., una vegada tens concedides les vacances les hagis de tornar a demanar i no es respectin.

ASSUMPTES PERSONALS. Esmenes presentades per l’SME:

• Terminis: Hem observat que s’anul·la el tema terminis. Ho sigui, ja no delimita demanar entre 10 i 20 dies abans i en conseqüència desapareix apartat sol·licitud urgència per aquells casos on es demanava en menys de 10 dies.
També hem constatat que el silenci és desestimatori, però que no s’estableix un termini. La Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, estableix que les persones interessades poden entendre desestimades llurs sol·licituds, un cop transcorregut el termini establert sense que s’hagi dictat i notificat resolució expressa.
No hem copsat que s’estableixi cap termini concret i en tot cas només una cita a què si en el moment del dia en què s’ha de gaudir no hi ha hagut resolució prèvia, s’entén desestimat. L’SME Considerem que cal establir un termini concret anterior al dia del gaudiment per tal d’evitar incerteses.

• Hores del permís: El temps de gaudiment del permís per assumptes personals actualment ha d’abastar la totalitat de la jornada planificada de treball, sempre que la persona interessada tingui hores suficients.
Si no es disposa d’hores d’assumptes personals suficients per completar una jornada de treball, s’hi poden afegir hores acumulades, hores de guàrdies no presencials o hores de vacances.
Únicament, en el cas que no es disposi d’hores acumulades, ni hores de guàrdies no presencials, ni de vacances, per completar la jornada, es podrà gaudir de les hores restants d’assumptes personals reduint la jornada de treball a l’inici o al final d’aquesta.
Des de l’SME Peticionem que puguin gaudir-se hores saltejades sense necessitar de sol·licitar jornada complerta.

• Finalització a 31 de gener i excepcions: La Instrucció actual estableix que el transcurs del període de gaudiment del permís per assumptes personals implica la pèrdua de les hores d’assumptes personals no gaudides. Correspon a les persones funcionàries repartir les seves sol·licituds en el decurs de tot l’any policial.

EXCEPCIONALITAT AP’s.

Que la decisió de perllongar el termini d’AP’s arribi ara que ja som a la segona quinzena de febrer i en les condicions que arriba, referint-nos a requisits i supòsits que s’han de donar, ve molt tard i de forma insuficient. Dit d’una altra manera, és una gran falta de respecte cap a les persones treballadores del cos de Mossos d’Esquadra, no haver pres una decisió de perllongament dels AP’s quan així se us va emplaçar als òrgans responsables de l’Administració, en reiterades ocasions.

Per tal que aquest perllongament es produeixi caldrà que s’hagin denegat a aquestes persones sol·licituds per assumptes personals durant els mesos de desembre 2021 i gener 2022, amb motiu de la manca d’efectius per l’acumulació de baixes mèdiques a la seva unitat.

Una nova mostra de la importància de demanar els permisos per ATRI.

Primer de tot, insistim en el fet que no tothom tramita els APs per ATRI. Moltes oficines de suport ja diuen que no te’ls podran concedir aquell dia i davant aquest fet, ja no es fan tramitacions ATRI.
Cal que ATRI sigui l’única via de poder rebre resposta i això no està passant. Per tant, és responsabilitat de tots/totes que això acabi funcionant.

És intolerable que les denegacions hagin d’haver estat amb motiu de manca d’efectius per l’acumulació de baixes mèdiques a la seva unitat, ja que de fet, hi ha d’altres raons per les quals es deneguen els APs.

Tampoc és motiu d’ampliació del termini de gaudiment del permís per assumptes personals, el fet d’haver-se trobat en situació de baixa mèdica.

En aquest cas, exposem que el fet que per exemple al gener hagis estat de baixa mèdica i no hagis pogut gaudir dels APs que et quedaven pendents, no eximeix que al desembre et puguin haver denegat igualment APs sense haver estat de baixa.

LA PROPOSTA de l’SME és clara. Sol·licitem que tothom que encara tingui AP’s pendents, els pugui gaudir fins el 31 de maig de 2022.

Finalment, la reunió no ha durat el que hauríem desitjat, i l’Administració ens ha informat que estudiarà les esmenes que hem formulat i ens donarà resposta a les respectives organitzacions sindicals dels esborranys definitius amb la inclusió o no de les esmenes plantejades.

Des de l’SME, al marge d’aquestes aportacions hem registrat escrit aclaridor amb aquestes i altres millores sol·licitades.

Sempre Mossos d’Esquadr