14F. INFORMACIÓ PERMISOS VOT I ALTRES SUPÒSITS

by | abr. 6, 2021 | COMUNICATS ALTRES

1.- Possibles permisos per exercir el dret de vot en la mateixa jornada de votació:

  • Si la jornada de treball coincideix totalment amb l’horari de votació, es disposa de fins a 4 hores de permís retribuït i no recuperable.
  • Si la coincidència és de quatre o més de quatre hores, es podrà gaudir del permís de fins a 4 hores retribuïdes i no recuperables.
  • Si en la jornada de treball, la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, es tindrà un permís de fins a 2 hores retribuïdes i no recuperables.  
  • Si la jornada de treball coincideix parcialment  amb  l’horari de votació i aquesta coincidència és de fins a dues hores, no es disposa de permís.     
  • Supòsits reduccions: En el cas que es realitzi una jornada inferior a la normal, el permís es reduirà proporcionalment a la jornada realitzada.

2.- Permisos per exercir el dret de vot per correu:

Es podrà tenir un únic permís de fins a quatre hores per votar per correu si s’acredita tenir  planificada jornada de treball el dia 14 de Febrer. Si es gaudeix del permís per exercir el vot per correu, després no es podrà gaudir del permís per  votar presencialment el dia de la votació. En aquest cas, caldrà acreditar mitjançant sol·licitud de certificació censal i tramesa postal del vot.

3.- Possibilitat de ser membre d’una mesa electoral i EXIMIR-SE de l’obligació :

Els membres de les forces i cossos de seguretat i policia, en actiu, tenen la consideració d’inelegibles. És causa justificada per a no acceptar el càrrec de membre d’una mesa electoral el fet de ser inelegible (art.27.3 LO 5/1985).

Els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra que siguin nomenats membres d’una Mesa Electoral, tant per actuar de titulars com de suplents, en les properes eleccions, poden eximir-se d’aquesta obligació pel fet de ser membres en actiu del cos de Mossos  d’Esquadra.

A aquest efecte, cal que sol·licitin al servei d’administració l’emissió d’un certificat que acrediti la seva situació d’actiu i al·legar davant la Junta Electoral de Zona, en el   termini de 7 dies (hàbils) a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació del   nomenament, aquesta causa justificada de no acceptació del càrrec.

Si la Junta Electoral o l’Ajuntament sol·licita expressament que en el certificat es faci constar que el funcionari té planificat servei en el dia de la jornada de votació, cal confirmar-ho a  través de l’aplicació de Planificació i Gestió Horària (PGH) o demanar informació a les unitats de destinació/Oficines de Suport per confirmar si aquell dia la persona interessada té planificat servei i fer-ho constar així en el certificat esmentat.

4.- Possibilitat de ser membre d’una mesa electoral i VOLER ASSUMIR el càrrec :

En cas que un funcionari del cos de Mossos d’Esquadra vulgui assumir aquest càrrec i ser  membre d’una Mesa, tant en qualitat de titular o suplent, pot fer-ho i podrà gaudir dels permisos següents:

D’acord amb la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General; el Reial Decret     605/1999, de 16 d’abril, de regulació complementària dels processos electorals, i el Reial  Decret 148/2020, de 22 de desembre, de normes complementàries per a la realització  d’eleccions al Parlament de Catalunya 2021, els Mossos d’Esquadra que acceptin el càrrec de membre d’una mesa electoral i que participin com a tal en aquest procés, tindran dret durant el dia de la votació a un permís retribuït de jornada completa i a una reducció de 5 hores de la seva  jornada de treball planificada per al dia següent, sempre que aquesta planificació no sigui de festa o descans.  

En el cas que el funcionari del cos de Mossos d’Esquadra tingui planificat treball els dies 13 i 14 de febrer en el torn de tarda/nit, cal que treballi en el torn de nit del dissabte dia 13 de febrer en l’horari planificat, finalitzant però, a les 0 hores del dia 14 de Febrer. Es a dir, la seva jornada de treball serà des de l’inici del torn de nit o de tarda/nit del dissabte i les 0 hores del diumenge, en funció de la jornada planificada.

Les cinc hores de reducció de la jornada següent al dia de la votació s’aplicaran, si escau, a part del torn de nit del diumenge dia 14 febrer, és a dir, des de les 0 hores del dilluns dia 15 de febrer, fins a les 5 hores  de l’esmentat dilluns dia 15.

Només gaudiran d’aquests permisos els funcionaris que intervinguin com a membres titulars d’una mesa electoral i els suplents en el cas que actuïn en el procés, és a dir, que en la constitució de la mesa electoral els facin romandre per a la resta del procés en substitució d’algun membre titular absent, o bé  els convoquin durant la jornada de votació per la mateixa raó.

RECORDATORI: Per a la imputació horària dels permisos, cal que els mossos d’esquadra que hagin intervingut en el procés electoral, justifiquin documentalment la seva participació en l’esmentat procés.