ACORD MESURES DE CONCILIACIÓ

by | maig 2, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

El passat 20 d’abril, a la reunió de la MEPAGC es va signar un acord per a la implementació d’11 mesures que afavoriran la conciliació de la vida laboral i familiar.

Avui dilluns 2 de maig ens hem reunit els sindicats representatius del CME amb l’Administració per tal que ens concretin de quina manera s’aplicarà aquest acord al CME.

L’Administració ens ha informat que de les 11 mesures de l’acord, n’hi ha algunes que ja s’estan aplicant al CME de fa temps, altres que s’aplicaran adaptant-les a la realitat operativa del CME i unes altres que no s’aplicaran perquè no hi veuen el sentit de fer-ho.

A) Per començar ens indiquen quines son aquelles mesures que actualment ja s’estan aplicant al CME:

1- Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per a la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives:

En cas d’absència per la realització de proves mèdiques invasives com la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada pel total de la jornada laboral diària.

El que si faran en aquest cas, és millorar el redactat dels criteris de permisos per deixar clara la interpretació del permís.

2- Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació

Els empleats i empleades públics que sol·licitin el gaudiment d’una reducció de jornada per motius de conciliació familiar podran determinar la franja horària preferent per al seu gaudiment a més de la seva compactació durant la mateixa setmana. Aquesta darrera opció restarà supeditada a les necessitats del servei.

Aquesta mesura actualment ja s’està aplicant al CME.

3- Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades: 

S’entén per famílies enllaçades la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors i, per tant, es crea un vincle entre els familiars d’aquestes persones. Les persones que formen part d’una família enllaçada podran gaudir dels permisos regulats sempre que s’hagi constituït legalment el matrimoni o la parella de fet, tenint en compte que el concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra.

Aquesta mesura també s’està aplicant en l’actualitat al CME.

4- Inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació: 

En el permís de flexibilitat horària previst a l’article 22 de la Llei 8/2006, cal entendre que als efectes de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau.

Aquesta mesura també s’està aplicant en l’actualitat al CME.

5- Famílies monoparentals: 

El permís per naixement de famílies monoparentals es podrà gaudir de manera interrompuda un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.

Aquesta mesura també s’està aplicant en l’actualitat al CME.

B) Tot seguit ens informen de quines son les mesures que no s’apliquen actualment, però que s’aplicaran adaptant-les a les característiques especials del CME:

1- Les tècniques de reproducció assistida:

Donaran dret a un permís per dret indispensable en els termes que recull l’article art. 48.e) TREBEP.

Aquesta mesura serà incorporada als criteris de permisos.

2- Còmput inicial per al gaudiment del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica: 

L’inici del permís no haurà de coincidir necessàriament amb el primer dia d’hospitalització del familiar o del repòs domiciliari posterior a una intervenció quirúrgica sense hospitalització. A partir d’ara, el termini per començar a comptar els 10 dies per gaudir-lo el decidirà el treballador/a lliurement i podrà iniciar-lo en qualsevol moment mentre es mantingui l’hospitalització o el repòs domiciliari.

Ens informen que tal qual està redactat en l’acord, topa amb el nostre Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del cos de mossos d’esquadra i que, per tant, per poder-la aplicar, caldrà comprovar jurídicament de quina manera la poden implantar.

C) Per últim, ens informen de quines seran les mesures que no se’ns aplicaran, perquè no hi veuen sentit d’aplicar-les al CME:

1- Flexibilitat horària: 

Aquells empleats públics que gaudeixen d’una flexibilitat horària de 30 minuts o d’una hora a l’inici de la jornada de permanència obligada per motius de conciliació, disposaran, si així ho necessiten, de 30 minuts addicionals de flexibilitat.

2- Permís de “maternitat” i “paternitat” en règim de jornada parcial

Tant la mare biològica com el progenitor diferent de la mare biològica podran gaudir a temps parcial del permís de naixement, per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció o acolliment temporal o permanent, respectant sempre les primeres 6 setmanes del permís, que s’hauran de gaudir de manera íntegra. Això permetrà, per exemple, que les darreres 10 setmanes del permís puguin passar a ser 20 setmanes, però treballant la meitat de cada jornada laboral.

3- Justificació d’absències per assistir a consulta mèdica:

L’horari de treball al qual es fa referència el punt 5.1 de la Instrucció 1/2019 de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, comprèn tant l’horari de permanència obligada com l’horari flexible de la persona sol·licitant.

4- Espais de cotreball en tots els Departaments de l’Administració:

La DGFP impulsarà i realitzarà les accions necessàries perquè es pugui prestar serveis en règim de teletreball en espais de cotreball, en els Departaments de l’Administració de la Generalitat i en aquelles seus corporatives de la Generalitat de Catalunya on es disposi d’espais suficients. 

Finalment, cal informar que pel que fa a les dues mesures que no s’apliquen actualment, però que s’aplicaran adaptant-les a les característiques especials del CME, aquestes no seran d’aplicació fins que no siguin ratificades per Acord de Govern.

Sempre Mossos d’Esquadra