Canvis en les Comissions de Serveis

by | set. 14, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Fa aproximadament un mes i mig es publicava la Instrucció 6/2022, de 26 de juliol, sobre la provisió temporal de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra.

Us donem trasllat de les novetats que comporta l’aplicació d’aquesta nova Instrucció pel que respecta a les Comissions de Servei.

Segons aquesta Instrucció, la resolució de les convocatòries de provisió de llocs de treball (concurs general, concurs oposició o lliure designació) comportarà la finalització de la totalitat de comissions de serveis o adscripcions provisionals de les persones que no hagin obtingut lloc de treball en la corresponent convocatòria.

Se n’exceptuen les adscripcions provisionals o comissions de serveis per necessitats d’urgència per causa mèdica, pròpia o d’un familiar, mobilitat geogràfica per gestació o lactància natural, persones funcionàries víctimes de violència de gènere, mobilitat geogràfica per a víctimes del terrorisme i mobilitat geogràfica els cònjuges o persones vinculades amb anàloga relació d’afectivitat a la persona víctima del terrorisme.

L’objectiu d’aquesta Instrucció és sobretot garantir l’atenció als principis de mèrit i capacitat, publicitat i lliure concurrència, així com donar compliment a les obligacions en matèria de transparència. I, per tant, i per complir amb l’anteriorment citat, establir els procediments per a la provisió temporal dels llocs de treball, sens perjudici del desenvolupament de les convocatòries per a la seva provisió definitiva.

En definitiva, es pretén que les necessitats de personal siguin cobertes mitjançant oferiments publicats de forma transparent a la intranet i no a través de comissions de servei com s’havia anat fent fins ara.

Sempre Mossos d’Esquadra