Coincidència dels cicles de vacances amb el període de formació del curs d’especialització de trànsit

by | oct. 26, 2023 | COMUNICATS TRÀNSIT

Adrecem escrit a SGRH sol·licitant un aclariment i solució en aquesta qüestió.  

En la darrera reunió de la Comissió de valoració dels concursos oposició per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit del cos de mossos d’esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) vam preguntar sobre la situació d’algunes de les persones participants que han de fer el curs d’especialització en períodes que coincideixen amb les seves vacances.

De la qüestió plantejada per ambdues organitzacions, la Subdirecció general de recursos humans ens va manifestar que segons el punt 5.4.2 de la Instrucció 1/2022, de 24 de gener sobre normes reguladores de les vacances de les persones funcionàries del cos de mossos d’esquadra “si els cicles de vacances concedits coincideixen amb el curs de formació o el període de pràctiques, les persones funcionàries n’han de sol·licitar de nous un cop finalitzat el procés selectiu”.

Alhora, el punt 4.2. de la Instrucció esmentada contempla que  “les vacances caduquen si no s’han gaudit durant l’any policial corresponent”. Per tant, de tenir-se en compte aquest punt i en cas de no ser flexible sobre les persones participants en aquest procés, aquestes es podrien veure greument perjudicades, ja que en cap cas se´ls hi garantiria el dret que tota persona treballadora ha de tenir sobre les seves vacances.

Des del SAP i SME considerem que en cap cas les vacances d’una persona membre del cos de mossos d’esquadra poden perdre’s, i més quan aquesta té l’obligació d’assistir a un curs de formació que es troba dins d’una fase d’oposició d’accés a una especialitat.

Per tot plegat, en nom d’ambdues organitzacions sindicals instem a la Subdirecció general de recursos humans que ens aclareixi què passarà amb els efectius que es trobaran amb aquesta situació, i que s’ofereixi una alternativa que sigui acceptada per les organitzacions sindicals que les representem.

SAP-SME Junts, serem millors!