Mesa de negociació mossos d’esquadra

by | febr. 17, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Com ja vàrem informar en un anterior comunicat del Consell de Policia, l’Administració es va comprometre a constituir aquest mes de febrer una Mesa de Negociació per millorar les condicions de treball del Cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta mateixa setmana el Director General ens ha confirmat que aviat ens convocaran a la primera reunió d’aquesta Mesa, que en tot cas, seria abans de finalitzar aquest mes de febrer.

Des de l’SME ja tenim preparada tot un seguit de temes per a ser tractats en aquesta Mesa de negociació. Us donem trasllat d’alguns d’aquests que no necessàriament estan per ordre d’importància:

 • Equiparació real amb bombers.
  Formem part del mateix Departament d’Interior. Actualment, un bomber/a te unes retribucions força més elevades que una persona treballadora de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i això, contradiu l’acord d’equiparació signat el 2008.
 • Augmentar el preu al qual es paguen les hores extres.
  Anem per darrere de moltes altres policies. Cal establir més diferència entre el preu de l’hora ordinària i hora extraordinària.
  També proposem que s’ofereixin més hores extres a les especialitats. Això permetria reduir la gran acumulació d’hores acumulades actuals.
 • Pla de carrera professional d’USC.
  USC sempre ha estat la gran oblidada d’aquest cos. Cal que d’una vegada per totes es desenvolupi i s’apliqui un pla de carrera professional d’USC que ofereixi compensacions econòmiques i també d’altres tipologies no econòmiques. Aquest pla de carrera ha de ser motivador pel moss@.
 • Compensació per treball en cap de setmana, festius i dates d’especial rellevància.
  No és el mateix treballar de dilluns a divendres que treballar en cap de setmana, en dies festius, o dies d’especial rellevància com certes dates nadalenques. En aquests casos, el treball té una penositat a nivell de conciliació més elevada i, per tant, han de tenir una compensació econòmica afegida.
 • Millorar la compensació del treball nocturn.
  De 2008 fins avui en dia, hem passat de no rebre cap mena de compensació a tenir una compensació mínima. Això no obstant, aquesta no és ni de bon tros suficient, atenint-nos a què no compensa prou la perillositat i penositat d’aquest torn pel que fa a conciliació i salut laboral. Cal que aquesta compensació econòmica sigui molt més adequada.
 • Complement de presència efectiva.
  Per fidelitzar el No absentisme, proposem premiar amb un plus afegit mitjançant un complement econòmic, l’assistència al lloc de treball.
 • Revisar a l’alça el complement específic de les especialitats per fer-les més atractives.Les especialitats van en constant declivi.
  Cal canviar aquesta dinàmica per poder disposar d’uns bons especialistes que se sentin identificats amb la feina.
 • Suggerim un plus de penositat pel lloc de treball que s’ocupa.
  Seria convenient fer un estudi de les càrregues de feina de tots els llocs de treball del CME i crear una relació de llocs de treball per a aquesta finalitat.
 • Posar solució definitiva a la figura del responsable de torn:
  Totes aquelles persones que desenvolupin la tasca de responsable de torn, han de cobrar per aquesta feina encara que sigui només per un sol dia. Per exemple, el Cap de Torn es posa malalt un dia i l’ha de substituir algú, ja que qui el substitueix, per aquelles funcions ha de percebre unes retribucions afegides.
 • Complement transitori de perillositat.
  Proposem que transitòriament i mentre es mantingui el nivell 4 terrorista, ja que l’Administració no posa tots els mitjans de protecció que serien idonis en aquesta situació i que els ha d’assumir amb més perill el/la mosso, ja que rebre aquest complement a manera de compensació.
 • Creació de noves especialitats.
  Proposem que Sala, Oac, Uria, Guilles, ACD Les Corts, entre d’altres, siguin considerades especialitats de nivell 2.
 • Plus per treballar a torns.
  No és el mateix treballar en quadrants que inclouen torn de matí/tarda/nit, incloent-hi també els caps de setmana, que treballar en horari estable de dilluns a divendres que permet conciliar millor. Cal compensar econòmicament el fet de treballar a torns.
 • Compensar els perllongaments de jornada.
  Proposem que els perllongaments de jornada siguin compensats amb coeficients o amb hores retribuides.
 • Canvi dràstic en la gestió dels AP’s.
  Suggerim que de la mateixa manera que les vacances ja se sol·liciten a principis d’any, els AP’s de Nadal també se sol·licitin a principi d’any. D’aquesta manera evitarem que els agents es deixin les hores per a final d’any per si de cas tenen opció de poder tenir festa en algun cicle de Nadal. Només quedarien pendents de sol·licitar aquells AP’s que es vulguin gaudir fora del període Nadalenc, els ordinaris.
  En aquest sentit, també sol·licitem que sigui l’Administració que faci de garant que aquestes hores es vagin gaudint durant l’any i que si arribat finals de l’any policial queden hores d’AP’s per a gaudir, en cap cas es perdin i es paguin amb hores extres.
 • Dietes de les especialitats.
  Fa anys, les dietes es meritaven tenint en compte si sorties de la Regió. A causa de la crisi es van fer retallades i es va posar com a referència si sorties del teu àmbit operatiu, cosa que porta al fet que molts agents, malgrat treballar molt lluny del seu centre de treball, no meritin dieta. Proposem recuperar la referència de Regió.
 • Compensació indemnitzatòria especial per treball de 12 hores o més diàries en cap de setmana.
  Per una banda, proposem que no només s’apliqui a les jornades treballades de 12 o més hores en cap de setmana, sinó a qualsevol jornada que es treballin 12 o més hores amb independència de quin sigui el dia de la setmana.
  Per altra banda, s’ha de revisar el preu de la indemnització per fer-la més real a la realitat dels preus actuals dels àpats en la restauració.
 • SMI a l’ISPC.
  Els alumnes del curs bàsic d’accés al CME haurien de percebre unes retribucions adients que els permetin poder viure amb dignitat. Cal que es garanteixi com a mínim el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
 • Dia lliure servei sempre cobrar els judicis.
  Actualment, no es cobren els judicis als quals s’assisteix estant en situació de baixa, permís, etc., si l’hora d’assistència a judici trepitja el torn de treball que hauries de treballar en cas de no estar en aquestes situacions descrites anteriorment. Sempre s’han de pagar aquests judicis.
 • No compensar hores de romanent i acumulades a final d’any policial.
  No és responsabilitat del treballador/a no haver treballat les hores de romanent. En tot cas és una mala gestió dels serveis de planificació que mai ha d’assumir l’efectiu afectat en acabar l’any.
 • Les hores acumulades han d’anar a la borsa lineal.
  Proposem que totes les hores acumulades passin directament a la borsa lineal i que desaparegui la borsa de coeficient. D’aquesta manera només s’aplicarien coeficients multiplicadors quan et planifiquen de festa a treball i quedarien sense efecte els coeficients reductors que penalitzen el gaudi d’aquestes hores acumulades. Una mesura que afavoriria a la persona treballadora i que no té cost econòmic.
 • Compensar econòmicament les hores acumulades.
  Que de forma voluntària es pugui optar per cobrar amb hores extres les hores acumulades.
  També instarem que s’obligui a aplicar la Instrucció tal com està regulada i que obliga a gaudir les hores acumulades que sobrepassin de les 32,5 hores. En aquest sentit, suggerirem que sigui gaudir o cobrar en hores extres a elecció del treballador.
 • Reduir la jornada anual a 1583 hores anuals (35 hores setmanals).
 • Reducció de jornada eficaç.
  No pot ser que la modalitat de gaudiment de la reducció de jornada vagi lligada a la necessitat de servei. Si un/a agent es demana reducció de jornada concretament amb la modalitat de reduir-se el torn de matí, és per què precisament és al matí quan té la necessitat de conciliació i no li serveix per a res que li facin reduir un altre torn.
  També proposem que es puguin aplicar altres percentatges de reducció com ja tenen altres col·lectius de la Generalitat.
 • Reducció de jornada voluntària.
  Proposem que com ja tenen altres col·lectius de la Generalitat, al CME es permeti el gaudiment d’aquesta modalitat de reducció de jornada sense motiu.
 • Vacances a Investigació.
  De la mateixa manera que es van adaptar les vacances als diferents quadrants del CME, proposem que s’adaptin les vacances a la realitat horària de l’especialitat d’Investigació.
 • Que Trànsit depengui econòmicament del SCT.
  Proposem que l’especialitat de Trànsit depengui econòmicament del Servei Català de Trànsit tal com fa per exemple la Guàrdia Civil amb la DGT.
  L’especialitat de Trànsit ha de ser considerada especialitat de nivell 4. Ho motivem perquè és l’especialitat amb més perillositat del CME. És la que malauradament, més agents morts acumula de tot el CME.
 • Implantació d’un torn horari fix o semifix.
 • Formació continuada de qualitat i a l’abast de tots els agents del CME.
  Incloent moltes més pràctiques de tir, defensa personal i formació física en horari laboral.
 • Pel que fa a processos selectius:
  1. Oferiments amb igualtat de condicions per a tothom, independentment del lloc de treball on prestis servei: Actualment, segons on estiguis no et deixen marxar i és un greuge.
  2. Comissions de servei entre dos agents: Proposem que no es deneguin. És una de les fórmules per la qual la gent es pot apropar a casa i cal recuperar-la.
  3. Permutes: No es poden denegar totes les permutes com es fa a hores d’ara. Si de cas, que es vigili amb les eines que disposa l’Administració del fet que darrere cap petició de permuta no hi hagi cap irregularitat.
  4. Revisar els mèrits dels concursos: En especial, que l’antiguitat i experiència professional als concursos no tingui topall.
 • Altres millores a comissaries:
  Instem a millorar espais en els vestidors, menjadors, es valori opció d’habilitar cuines, que s’ofereixi plaça de pàrquing a totes les comissaries (Ja sigui amb convenis amb empreses pròximes, acords amb els ajuntaments), etc.

Si teniu alguna proposta més que puguem incloure en aquesta Mesa de negociació, ens la feu arribar a: sme@sme-mossos.cat

Sempre Mossos d’Esquadra