Nous Criteris de Tramitació de Permisos i Llicències

by | ag. 9, 2023 | COMUNICATS ALTRES

El passat 3 d’agost es va publicar una nova versió dels Criteris de tramitació de llicències, permisos, reduccions de jornada i absències de les persones funcionàries del CME.

En aquesta versió, s’hi incorporen els dos permisos que es van acordar en el si de la Comissió de Seguiment i Vigilància del Pla d’Igualtat, celebrada el 23 de febrer de 2023, com a adaptació de les mesures homòlogues adoptades en la Mesa General de Negociació dels empleats i empleades públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (Acord de 6 d’octubre de 2022, en relació amb mesures vinculades als drets sexuals i reproductius).

Els permisos nous són els següents:

  • Permís per dol gestacional ( punt 4.4)
  • Permís per flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri amb afectació de la salut (punt 4.19)

Així mateix, s’han fet les  modificacions següents: 

  • En el Punt 4.21, Permís sense retribució per atendre un familiar, s’ha afegit el paràgraf següent:

Aquest permís és incompatible amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.

  • En l’apartat de Consideracions generals d’aplicació a tots els tipus de reduccions de jornada s’ha modificat la redacció del primer paràgraf, que queda de la manera següent:

Les reduccions de jornada previstes en aquests Criteris són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.

SAP-SME Junts, serem millors!