Reunió aclariment comissions de servei

by | oct. 31, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

El divendres 28 d’octubre de 2022, les organitzacions sindicals vam assistir a una reunió amb l’Administració on se’ns va informar de com funcionarà la gestió de les comissions de servei al CME.

Una de les qüestions que va quedar molt clara, és que a partir d’ara, qualsevol nova comissió de servei operativa que s’hagi de fer, haurà d’anar subordinada a un oferiment públic. S’han acabat les comissions de servei a petició pròpia, a excepció de les exceptuades a la Instrucció (raons mèdiques, violència de gènere, víctimes de terrorisme, etc.)

Hi ha previsió que a primers de novembre es publiqui un oferiment similar al que es sol fer pel pla d’estiu, on s’oferiran entre 179 i 180 llocs de treball de mosso, caporal i sergent. L’oferiment restarà obert a la participació de qualsevol treballador/a d’USC.

El fet d’haver participat en el concurs general es tindrà en consideració com a avantatge enfront aquelles persones que no hi hagin participat. Un altre factor com l’antiguitat, també serà tingut en compte com a mèrit de preferència.

No obstant això, tal com passa en els oferiments del pla d’estiu, hi haurà destinacions de les quals no serà possible marxar per necessitats de servei i, per tant, es podrien donar casuístiques en les quals agents amb menys mèrits, puguin sortir beneficiats per davant d’altres que en tinguin més.

La previsió és que la resolució d’aquest oferiment es produeixi la primera o segona setmana de desembre.

Les comissions de servei que surtin d’aquest oferiment i en general, qualsevol comissió de servei operativa, tindrà una durada d’un any renovable cada any que passi. No obstant això, si es resol un concurs, les comissions de servei quedaran totes finalitzades, donat que es farà un nou oferiment postresolució del concurs en qüestió.

Una vegada finalitzat l’oferiment, es trencaran totes les comissions de servei operatives que hi ha actualment a USC.

No es trencaran aquelles comissions de servei en les que hi hagi implicació d’algun agent d’especialitat a una banda o altra. (exemples: Agent BRIMO que està comissionat a USC. Agent USC comissionat a ARRO). En aquests supòsits, les comissions es trencaran en el moment que es resolguin els concursos de les especialitats afectades.

Les comissions per raons mèdiques, resolució de conflictes, etc., han estat revisades totes, una a una i no estan afectades pel tractament general que sí que afecta les comissions de servei operatives.

A banda de l’exposat, ens van informar d’una sèrie de dades i qüestions entre les quals cal destacar:

  • A la demarcació de Lleida, hi ha actualment 28 comissions de servei que tenen la seva plaça en reserva d’horari antic de torns a la mateixa destinació on estan comissionats. En aquests casos, se’ls trencarà la comissió de servei i, passaran a ocupar la seva plaça que tenen reservada però l’horari antic de torns es reconvertirà a horari especial flexible.
    Això permetrà alliberar 28 llocs de treball que a hores d’ara estan fora de concurs.
  • Pel que fa als caporals que fan de cap de torn, si la comissió de servei que tenen és a la mateixa destinació on tenen la seva plaça reservada, no se’ls tocarà (són 158 caporals en aquesta situació)
  • Als Sergents caps de torn no se’ls tocarà.
  • La previsió és que s’hauran de desfer entre 275 i 300 comissions de servei.
  • Es calcula que de totes les comissions de servei que es finalitzin o trenquin, aproximadament fins a unes 93 persones podrien haver de retornar a llocs de treball que estiguin en una altra regió on estan comissionats en l’actualitat. D’aquests 93, un total de 10, ho podrien fer a regions que no fossin contigües a la que ara com ara estan comissionats i que, per tant, tindrien una afectació greu.
  • Per la RPPO no es preveu que hi hagi oferiment de la categoria de moss@, però si per caporal. De la categoria de sergent encara ho estan estudiant.

Sempre Mossos d’Esquadra