Treball amb temperatures extremes

by | jul. 13, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

En el passat CSSL del dia 16 de juny del 2023, des del SAP-SME-FEPOL vam fer incís en quines indicacions es donarien a les diferents unitats del cos de mossos d’esquadra, per fer front al risc tèrmic durant les onades de calor extrema. A aquest efecte, des de la SGPRL se’ns va informar que es parlaria amb Prefectura per tal d’evitar al màxim l’exposició innecessària dels efectius policials.

Des de SAP-SME-FEPOL vam entrar escrit informant de les indicacions del RDLL 4/2023 i de les indicacions del RD 486/1997, segons els quals i en funció dels diferents nivells d’alerta meteorològica es garantís la protecció de les persones.

Les normatives esmentades especifiquen quines són les recomanacions a les empreses, per evitar i minimitzar el risc de les persones treballadores a les altes temperatures. Més concretament el Reial Decret Llei 4/2023 especifica que en els treballs exteriors “cal prendre mesures adequades per protegir les persones treballadores enfront de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorologies adversos, incloent-hi les temperatures extremes”. Segueix establint la normativa que “les mesures preventives inclouran la prohibició de desenvolupar certes tasques durant les hores del dia en les que els fenòmens meteorològics no permetin garantir la protecció de les persones”.  

Des del Departament d’Interior i la Direcció de serveis se’ns ha fet arribar la fitxa informativa de risc específic amb codi FIRE08 de juliol del 2023, on consta la descripció del risc i les mesures individuals de prevenció. No obstant això, en aquest document no consta cap mena d’indicació als caps d’unitat per minimitzar els riscos.

Per aquest motiu des del SAP-SME-FEPOL creiem imprescindible l’elaboració d’un document (protocol) que especifiqui i es doni publicitat a les persones membres del cos de mossos d’esquadra de com han d’actuar en cas d’episodi de temperatures extremes.

És per això que, des d’ambdues organitzacions sindicals instem a la Subdirecció general de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior que:

  1. S’elabori un protocol específic de treball sota alertes de calor extrems així com també la seva implementació urgent.
  2. Es dugui a terme l’Avaluació de riscos d’estrès tèrmic de les persones treballadores del CME en els moments on es fan controls o altres activitats similars en la via pública o exterior, amb moments de calor extrema.
  3. Adaptació de les condicions de treball en funció de les mesures que proposa el PROCICAT en base als avisos del servei meteorològic.
  4. Subministrament d’ampolles d’aigua a totes les persones treballadores del cos de mossos d’esquadra durant el seu temps de treball durant els episodis de calor extrema.

SAP-SME Junts, serem millors!