VACANCES MOSS@S PRÀCTIQUES 28a PROMOCIÓ

by | oct. 1, 2021 | COMUNICATS USC

En data 7 d’octubre de 2021, les persones aspirants al cos de Mossos d’Esquadra de la 28a promoció seran nomenades funcionàries en pràctiques.

Una vegada nomenades, disposaran de les hores de vacances que resultin en funció del quadrant d’assignació que tinguin i es distribuirà el seu gaudiment de la manera següent:

  1. Vacances del període comprès entre el 7/10/2021 i el 31/01/2022. El cicle de gaudiment podrà ser a partir del dia 6/12/2021 fins al 31/01/2022.
  2. Vacances del període comprès entre l’1/02/2022 i la data de finalització del període de pràctiques. S’exceptua del gaudiment de vacances, el període comprès entre el 4/07/2022 i el 4/09/2022, per tal d’afavorir l’acompliment de la valoració dels períodes de pràctiques.

Període de sol·licitud


Les persones funcionàries en pràctiques han de lliurar les seves sol·licituds de vacances per a la primera part de pràctiques (DAD 17) abans del dia 18 d’octubre de 2021, tot indicant la seva condició d’agents en pràctiques.

Pel que fa al segon període de vacances, el termini de presentació de sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2021, previst per a les persones funcionàries de carrera a la Instrucció 9/2018, de 28 de desembre, sobre normes reguladores de les vacances dels membres del cos de Mossos d’Esquadra.

En cas de coincidència en l’elecció de les dates de gaudiment de vacances entre persones funcionàries en pràctiques destinades al mateix servei, l’ordre de preferència s’estableix d’acord amb l’ordre de promoció obtingut per cada persona funcionària en pràctiques a resultes de la superació de la fase d’oposició i el curs selectiu a l’ISPC. Aquesta informació es troba disponible a la Intranet del cos de Mossos d’Esquadra.

Les oficines de suport són les responsables de vetllar perquè les persones funcionàries en pràctiques arribin al mínim d’hores necessàries per poder ser valorades en tots els períodes de pràctiques.

Sempre Mossos d’Esquadra.