Delinqüència i trastorns psíquics | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Tens a les teves mans el material didàctic del curs de “DELINQÜÈNCIA I TRASTORNS PSÍQUICS”.

El nostre Sistema de Protecció Jurídic Penal contempla diferents solucions o vies de tractament a l’activitat delictiva. A grans trets, aquesta té en l’actualitat una doble finalitat. D’una banda el que anomenem repressió de delicte i per un altre la prevenció del delicte.

Amb l’última modificació del codi penal que va entrar en vigor l’1 de juliol de 2015 s’han afegit nous sistemes de pena i mesures de seguretat.

Durant els últims anys s’ha incorporat el que podríem anomenar tercera funció i és la víctimo-reparadora. Aquesta es relaciona amb les dues anteriors i engloba tant el protagonisme de la víctima com a subjecte passiu en el procediment repressiu-penal com la víctima en termes genèrics (la societat) en el procediment preventiu contra el delicte i l’alarma social.

Malgrat que la doctrina científica ha començat a aprofundir en la prevenció i tractament de la delinqüència, la legislació vigent no contempla determinats aspectes que són claus per a l’eficàcia del sistema. En aquest sentit les estadístiques recollides per les diferents administracions públiques demostren que les taxes de delinqüència i de reinserció i rehabilitació són excessivament elevades.

En aquest temari pretenem reflexionar sobre els tractaments previstos en la nostra legislació per a aquelles persones que després de cometre un delicte passen a complir mesures terapèutiques, o per a aquelles potencialment sensibles patir trastorns mentals que posteriorment els portin a cometre il·lícits penals.

D’altra banda reflexionarem sobre la sensació de seguretat del ciutadà que rep informació sobre els casos que es produeixen a nivell internacional i opina sobre si les mesures que tenim en l’actualitat són suficients i efectives.

Aquest curs té per objecte la problemàtica d’aquests malalts a nivell social i jurídic.

 

Objectius

  1. Treballar les principals concepcions d’imputabilitat i eximent de responsabilitat penal.
  2. Contextualitzar els Trastorns psíquics dins de la branca legal.
  3. Entendre les causes que donen origen a l’exempció de responsabilitat penal i analitzar els principals models de referència teòrics.
  4. Estudiar els diferents tipus de Trastorns psíquics que donen lloc a la inimputabilitat.
  5. Analitzar el procés de reinserció social així com les diferents vies o Mesures de Seguretat.
  6. Reflexionar sobre els índexs de reincidència criminal en la nostra societat i les mesures de seguretat que contempla la nostra legislació.
  7. Entrar en contacte amb la terminologia més habitual dins de la branca del dret i les psicopatologia-legal.

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. LA TEORIA DEL DELICTE

2. EXIMENT COMPLETA EN L’ACTUALITAT I ELS SEUS ANTECEDENTS

2.1 Antecedents

2.2 L’actual regulació en el Codi penal espanyol

3. LA PLENA AFECTACIÓ PSÍQUICA A LA COMISSIÓ DE DELICTE

3.1 La imputabilitat: Criteri Cronològic: “Accions liberae in causa”

3.2 Ausència d’imputabilitat

4. MESURES PRIVATIVES DE SEGURETAT I NO PRIVATIVES

4.1 Mesures privatives de llibertat

4.2 Mesures de Seguretat no privatives de llibertat

5. ANÀLISI DE LES MESURES DE SEGURETAT. EFICÀCIA PRÀCTICA

6. ANÀLISI SOBRE LA REINCIDÈNCIA EN ELS DELINQÜENTS QUE HAN COMPLERT PENA D’INTERNAMENT PSIQUIÀTRIC. “LA SENSACIÓ D’INSEGURETAT”

7. CONCLUSIONS

GLOSSARI

BIBLIOGRAFIA

EXAMEN FINAL – DELINQÜÈNCIA I TRANSTORNS PSÍQUICS

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Anar al Campus