Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, a qualsevol lloc i a qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que solventarà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variades, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. Apart d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir mitjançant el Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic se proposa per la superació del curs, i serà correctament realitzat en temps i forma.

El tutor és la figura docent del curs, qui s’encarregarà d’avaluar les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que s’haurà de fer amb posterioritat a l’estudi i la comprensió del contingut del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda a l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb què se supera el curs

• SUSPENS qualificació amb què no se supera el curs

• NP no presentat

Per superar l’avaluació cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per superar l’avaluació, cal treure una nota mínima de (5) APROVAT per demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs. Un cop aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització obligatòria d’un EXAMEN PRESENCIAL

 

Contingut del Curs

1. INTRODUCCIÓ

2. OBJECTIU

3. EL CONCEPTE I CONTEXT PER NOTIFICAR MALES NOTÍCIES

4. QUÈ ENTENEM PER MALES NOTÍCIES?

5. QUÈ PROVOQUEN LES MALES NOTÍCIES?

5.1. Perquè és tan difícil donar una mala notícia?

6. FACTORS QUE DIFICULTEN LA COMUNICACIÓ

7. PROTOCOL DE 10 PASSOS PER COMUNICAR MALES NOTÍCIES

8. METODOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ

8.1 L’Escolta activa

8.2 L’Assertivitat i l’escolta activa

8.3 L’Empatia i l’escolta activa

8.4 El respecte i l’escolta activa

8.5 Els diferents estils comunicatius

9. EL PROCÉS DE NOTIFICACIÓ

9.1 Accions prèvies. Valoració inicial

9.2 Obtenir informació

9.3 Preparar la comunicació

9.4 Com iniciar la comunicació

9.5 Els ancians i nens constitueixen dos grups de risc amb característiques particulars

10. ERRORS HABITUALS EN EL PROCÉS DE COMUNICACIÓ

11. HABILITATS PER MILLORAR EL PROCÉS DE COMUNICACIÓ

12. REACCIONS EN COMUNICAR MALES NOTÍCIES

12.1 Reaccions dels que reben la notícia

12.2 Reaccions del comunicant

13. QUÈ FER DESPRÉS?

14. PREVENCIÓ DEL BURNOUT DE LA PERSONA QUE DÓNA LA NOTÍCIA

15. CONCLUSIÓ

BIBLIOGRAFIA

EXAMEN FINAL – METODOLOGIA APLICADA A LA COMUNICACIÓ DE MALES NOTÍCIES

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intel·ligència emocional | 25h

Les emocions es defineixen com un estat afectiu, subjectiu i circumstancial, que s’identifiquen i es regulen a partir de l’experiència. Són una resposta psicofisiològica de l’ésser humà, que està connectada amb el sistema endocrí i amb els processos cognitius, i tenen una característica integradora que afavoreix el ple desenvolupament de l’individu en societat.

Anar al Campus