El Departament d’Interior pretén carregar-se el premi de vinculació

by | oct. 24, 2023 | COMUNICATS ALTRES

A l’igual que s’ha fet en la primera fase de la negociació, el Departament pretén eliminar drets en contrapartida de “millores laborals” i del pla de carrera professional

En la reunió celebrada ahir, el Departament d’Interior va manifestar la seva intenció d’eliminar el premi de vinculació que per Acord sindical i Acord de Govern es va aprovar l’any 2006.

Recordem que segons el punt 6 de l’Acord “ateses les especials circumstàncies que concorren en el cos de mossos d’esquadra (…) pel fet que l’absència puntual d’efectius no es pot cobrir temporalment amb nomenaments interins” s’establia un premi de vinculació consistent en una gratificació econòmica.

El motiu (o l’excusa) emprat pel Departament no és altre que l’Informe 24/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra, exercici 2018 segons el qual “el premi de vinculació liquidat en la nòmina del juny, per un import global l’any 2018 d’1,6M d’euros, és un tipus de retribució que no té empara legal, ja que és un concepte que retribueix l’antiguitat al marge de la normativa aplicable”.

Ara segons sembla, i en contrapartida de la negociació del pla de carrera professional, el Departament pretén eliminar un premi malgrat (per la manca d’efectius que patim) es mantenen aquelles “especials circumstàncies” a les quals feia referència l’Acord de Govern del moment.

En cap cas la Sindicatura de Comptes ha informat sobre la necessitat d’eliminar el premi de vinculació, sinó que cal emparar-lo legalment. Per tant, aprofitant com ha fet sempre a través de la llei que acompanya els pressupostos, el Govern pot aprofitar l’ocasió i donar-li l’empara legal que la Sindicatura he recomanat.

Per tant, des del SAP i des de l’SME reclamem al Departament d’Interior que iniciï els tràmits pertinents en aquest sentit, ja que en cap cas percebem que una millora de les condicions laborals hagi d’anar en detriment de drets ja consolidats per a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

Recordem al col·lectiu que la primera fase de la negociació que va donar pas a l’acord de mínims signat el mes de juny, la presumpta millora es va assolir en detriment d’altres drets laborals com el de la compensació per treballar 12 hores en cap de setmana, de la compensació per festius, de les indemnitzacions per raons de servei o de les guàrdies no presencials entre d’altres.

Veurem l’evolució d’aquesta segona fase de la negociació i veurem si tots els sindicats coincidim o no, en la necessitat de mantenir un premi que si es va negociar percebre’l econòmicament, va ser precisament per una manca d’efectius que a dia d’avui es manté.

SAP-SME Junts, serem millors!