TEMARI DEL CURS – A MEDIACIÓ POLICIAL. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE EL CONFLICTE | LA MEDIACIÓN POLICIAL. RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DEL CONFLICTO

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

1. Introducció
2. Conflicte i Societat
3. La Resolució Alternativa de Conflictes (RAC):
4. Mediació
5. Medicació policial
6. Marc normatiu o d’actuació
7. unitats o Àrees de mediació
8. Anàlisi processal de la mediació policial
9. Conclusió
10 .Bibliografia