Aplicació operativa amb ciutadans estrangers | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Introducció

Aquest és un manual dirigit a tots aquells l’activitat professional fonamental és la de vetllar per la seguretat de la ciutadania i per tant tendeixen a trobar-se amb situacions administratives “irregulars” o simplement diferents al normal. O bé sigui útil a qualsevol persona que desconegui els tràmits, situacions, conceptes i regulació vigent referent a aquest tema.

Al llarg dels diferents temes anem a explicar de la forma més funcional possible, la Llei d’estrangeria (Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

D’altra banda, ha anat creixent el nombre de normes comunitàries que afecten el Dret d’Estrangeria dels Estats europeus; així doncs, cada vegada són més les normes que s’aproven a la Unió Europea, en matèria d’immigració, que han de ser incorporades al nostre ordenament jurídic.

En aquest ordre de qüestions, cal destacar la signatura del Pacte Europeu sobre Immigració i Asil, ratificat en el Consell Europeu de 16 d’octubre de 2008 pels 27 països membres de la Unió Europea, en el qual s’estableixen com a principals objectius aconseguir una immigració legal i ordenada, lluitar contra la immigració il·legal i afavorir la integració dels immigrants legals mitjançant un equilibri de drets i deures.

Igualment, resulta determinant a aquests efectes la ratificació i entrada en vigor al nostre país de les obligacions derivades del Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans (Conveni nº 197 del Consell d’Europa), fet a Varsòvia el 16 de maig de 2005.

La immigració és una realitat que està en constant canvi. Per això, el legislador està obligat a adaptar la seva normativa reguladora, si vol que la mateixa proporcioni solucions efectives als nous reptes que es plantegen.

A més, el fenomen migratori ha adquirit tal dimensió a Espanya i té tals repercussions en l’ordre econòmic, social i cultural que exigeix ​​que per part dels poders públics es desenvolupi una actuació decidida en diversos fronts, inclòs el normatiu.

Per tant, els poders públics han d’ordenar i canalitzar legalment els fluxos migratoris de manera que els mateixos s’ajustin a la nostra capacitat d’acollida i a les necessitats reals del nostre mercat de treball.

 

Objectius

  1. Conèixer els procediments a seguir davant la identificació d’un ciutadà estranger
  2. Estudiar les particularitats legals de la condició jurídica d’estranger.
  3. Diferenciar les competències en matèria d’estrangeria dels cossos policials.
  4. Analitzar les diferents infraccions i sancions aplicables als ciutadans estrangers.
  5. Entrar en contacte amb la terminologia més habitual de la branca jurídica dels ciutadans estrangers.

 

Metodologia del Curs

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Aquest model permet una atenció personalitzada per part dels docents que acompanyen a cada alumne, de manera individual a través de la bústia de correu electrònic i que resoldrà aquells dubtes de forma o contingut que plantegi l’alumne, sense dilacions.

En aquest curs, s’utilitza una combinació de metodologies variada, considerant que els participants són professionals en actiu i que l’intercanvi de les seves pròpies experiències professionals serà un aspecte molt rellevant per aconseguir els objectius acadèmics.

Els materials i recursos didàctics inclouen i integren els continguts del curs i es disposen en format digital. A part d’això, i en les dates indicades, l’alumne podrà accedir a través del Campus Virtual a la realització de l’examen telemàtic. Aquest examen telemàtic es proposa per a la superació del curs, i haurà de ser correctament realitzat #dins del termini i en la forma escaient.

El tutor és la figura docent del curs, qui tindrà relació directa amb els alumnes, a través de la bústia del campus virtual i resoldrà els dubtes que es plantegin per part de l’alumne, així com la persona que avaluarà les activitats programades.

 

Avaluació

La superació del curs, es farà a través del seguiment de l’avaluació continuada, mitjançant la resolució de l’examen telemàtic final i que haurà de realitzar-se amb posterioritat a l’estudi i comprensió del del curs.

La nota final del curs s’obtindrà de la nota obtinguda en l’examen final telemàtic. Les notes es valoraran de la següent manera:

• APTE qualificació amb la qual se supera el curs

• SUSPÈS qualificació amb la qual no se supera el curs

• NP no presentat

Per a superar l’avaluació, cal obtenir una nota mínima d’APTE.

Per a superar l’avaluació, és necessari treure una nota superior al 80% APROVAT per a demostrar l’adquisició dels coneixements estudiats al llarg del curs.

Una vegada aprovada l’avaluació, l’alumne haurà de validar la qualificació obtinguda mitjançant la realització d’un EXAMEN PRESENCIAL.

 

Contingut del Curs

1. ALGUNS CONCEPTES BÀSICS. LO 4/2000

1.1 La condició d’Estranger

1.2 La política immigratòria

2. DRETS I LLIBERTATS DELS ESTRANGERS

2.1 Drets de caràcter general

2.2 Drets sociopolítics

2.3 Drets laborals

2.4 Drets sanitaris

2.5 Drets tributaris

3. GARANTIES JURÍDIQUES. LO 4/2000

4. CONCEPTES D’ENTRADA I SORTIDA DEL TERRITORI ESPANYOL

5. SITUACIONS ADMINISTRATIVES D’UN ESTRANGER

5.1 Situacions d’estada i residència

5.2 Permisos per estudiants

5.3 Altres situacions

6. INFRACCIONS I SANCIONS

6.1 Infraccions

6.2 Sancions

7. PROCEDIMENT AMB CIUTADANS ESTRANGERS ENCARTATS EN DILIGÈNCIES POLICIALS

7.1 Introducció

7.2 Comunicació amb “Unitat contra xarxes d’immigració il.legal i falsedat documental” (UCRIF)

7.3 Estrangers que manifestin ser menors d’edat

8. EXPULSIÓ DELS ESTRANGERS

8.1 L’expulsió de ciutadans estrangers

8.2 Efectes de l’expulsió

9. COL.LABORACIÓ CONTRA XARXES ORGANITZADES

9.1 Tràfic il.lícit d’éssers humans

9.2 Interceptacions a la frontera

9.3 Mesures cautelars

10. INGRESSOS EN ELS C.I.E. (CENTRE INTERNAMENT ESTRANGER)

10.1 Els ingressos

10.2 Casos preferents entre els procediments

10.3 Procediment d’expulsió

10.4 Marc legal sobre els transportistes

10.5 Poders públics

11. PARTICULARITATS EN LA IDENTIFICACIÓ POLICIAL D’ESTRANGERS

BIBLIOGRAFIA

EXAMEN FINAL – APLICACIÓ OPERATIVA EN CIUTADANS ESTRANGERS

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Anar al Campus