TEMARI DEL CURS – EL CONFLICTE A L’ENTORN LABORAL | EL CONFLICTO EN EL ENTORNO LABORAL

Objectius
Metodologia
Avaluació

1. Introducció
2. Contextualització de l’conflicte
3. Definició i marc conceptual
4. Tipologia de conflictes
5. Els elements i el procés de l’conflicte
6. Actituds davant de conflicte
7. La comunicació i el conflicte
8. Estratègies de resolució de conflictes
9. Glossari