TEMARI DEL CURS – LO 4/2015, DE 30 DE MARÇ, DE PROTECCIÓ DE SEG CIUTADANA | LO 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE SEG CIUDADANA

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Concepte de seguretat ciutadana
2. Principis rectors de l’acció dels poders públics en relació amb la seguretat ciutadana
3. Autoritats i òrgans competents
4. Documentació i identificació personal
5. Actuacions per al manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana
6. Potestats especials de policia administrativa de seguretat
7. Règim sancionador
8. Bibliografia