TEMARI DEL CURS – VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL | VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL

Objectius
2 Metodologia del curs
3 Avaluació
4 Introducció
4.1 Definició i tipus
4.1.1 Els artefactes que no sobrepassen la velocitat de 6 km / h, tenen la consideració de joguines
4.1.2 Els VMP estan fora de l’àmbit d’aplicació de Reglament (UE) nº 168/2013 del Parlament Europeu i de Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles, i a la vigilància de mercat d’aquests vehicles. En conseqüència, no se’ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir, ni assegurança obligatòria. .. 11
4.1.3 Els vehicles que són objecte de regulació en el Reglament (UE) nº 168/2013, requereixen autorització administrativa per circular, autorització administrativa per a conduir -diferent segons el tipus de vehicles que es tracti- i assegurança obligatòria.
4.1.4 Els aparells que no tenen consideració de VMP i que al seu torn estan fora de l’àmbit d’aplicació de Reglament (UE) nº 168/2013 no poden circular per les vies públiques
4.2 Introducció: antecedents
Així posant l’exemple de tres capitals veurem:
Ús de patinet elèctric a Madrid
Ús de elèctric a València
Ús de patinet elèctric a Barcelona, ​​una de les més restrictives
5 Definició de VMP prevista en la propera modificació el Reglament general de vehicles.
6 Normativa tècnica aplicable als cicles de motor inclosos dins l’àmbit de Reglament (UE) nº 168/2013: subcategoria L1e-A.
7 Denúncies relatives a autoritzacions administratives
7.1 Vehicles comercialitzats com VMP o que no encaixen en aquesta tipologia de vehicles
7.2 Denúncies a usuaris de vehicles de tipus L1e-A (cicles de motor)
8 Comportaments de circulació que han de ser objecte de denúncia
8.1 Circulació per voreres i zones de vianants
Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)
8.2 Infraccions relatives a taxes d’alcohol i presència de drogues
8.3 Altres supòsits
9 Principals models de patinets i possibles modificacions
Smartgyro
Cecotec
Dualtron
Ninebot
E-TWOW
Ecoxtrem
10 En el cas de vehicles no matriculats serà possible que el conductor incorri en una conducció sense llicència o permís
Pèrdua total de punts
Pèrdua per resolució judicial
Per no haver obtingut mai el permís de conduir o la llicència
11 ANNEX:
11.1 ETIQUETATGE I MARCATGE PATINETS / VMP
11.2 Quadres resum:
12 Bibliografia, Bibliografia web i pàgines webs consultades