DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA I L’AUGMENT DEL 0’9% DEL SOU

by | set. 21, 2021 | COMUNICATS ALTRES

Us fem arribar recordatori dels períodes de pagament establerts per ambdós preceptes.


PAGA EXTRAORDINÀRIA

L’abonament del 55% de la paga extraordinària que els treballadors i les treballadores públics van deixar de percebre el 2014, es farà efectiu a la propera nòmina de novembre.


AUGMENT 0,9% SOU

En respecte a aquest increment del 0,9% de la massa salarial, es farà efectiu en aquesta nòmina de setembre i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021. Esmentar que l’augment màxim del 0,9% establert a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, es trasllada tant a les retribucions bàsiques com a les complementàries.

( Les retribucions bàsiques són aquelles referents al sou, triennis i pagues extraordinàries)
( Les retribucions complementàries són les que afecten el complement de destinació,
complement específic i complement de productivitat)


Sempre Mossos d’Esquadra.